Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě.
Motopoklady.cz nabízí především používané zboží, v nálezovém stavu, poznamenané používáním.
Fotografie jsou autentické, nejsou nikterak upravované a vylepšované.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je zde název firmy, se sídlem  Jana Nohy 2227, Benešov; IČ: 45064709, DIČ:CZ 7055110579 a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

V eshopu Motopoklady.cz lze nakupovat pouze na dobírku, nebo převodem na účet.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
Prodávající je obchodní jméno: Motopoklady ; Jan Říha, se sídlem : Jana Nohy 22227; 256 01Benešov ; IČ:12548511 DIČ: CZ12548511; Provozovna:  Jan Říha  je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Zákazníkem našeho internetového obchodu je Kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
Kupující spotřebitel nebo jen Spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (zásilka v internetovém obchodě), má Kupující spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě Spotřebitel kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy. V odstoupení od smlouvy je třeba uvést číslo objednávky, datum nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle na provozovně. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14ti denní lhůty.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí Kupující spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může Prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající Kupujícímu spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být Kupujícímu vrácena, může Prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží (náklady na přepravu apod.).

Právo na odstoupení od smlouvy Spotřebitel nemá, v případě smluv:

 • a) na poskytování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • b) na dodávku Zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,
 • c) na dodávku Zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 • d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal,
 • e) na dodávku novin, periodik a časopisů,
 • f) spočívajících ve hře nebo loterii.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení dle nastavení svého uživatelského účtu.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2015

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

 • Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).
 • Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
 • Prodávající je Jan Říha, Motopoklady, se sídlem Jana Nohy 2227, Benešov; IČ: 45064709, DIČ: CZ7055110579. Jan Říha je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 • Zákazníkem našeho internetového obchodu je Kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a kupující spotřebitel. Záruční lhůta začíná běžet převzetím Zboží Kupujícím. Záruční doba činí 24 měsíců s výjimkami stanovenými Zákonem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba.
 • Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
 • Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.
 • Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací kupující plnění, které mu poskytl Prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.
 • Spotřebitel při uplatnění záruky má:
  – jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
  – jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
  – jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
  – jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Vyřízení reklamace

 • V případě, že Kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad Zboží opravou a v záručním listu, je pro účely záručních oprav Zboží určený podnikatel odlišný od Prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu. Tyto informace lze případně nalézt v dokladu, který nahrazuje záruční list.
 • Kupující je oprávněn vyžadovat záruční opravu v autorizovaných servisních střediscích, jejichž seznam je přiložen k dokumentaci ke Zboží, případně jej sdělí Prodávající na dotaz Kupujícího.
 • Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
 • Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.
 • Servisní středisko po řádném vyřízení Reklamace vyzve Kupujícího k převzetí opraveného Zboží.
 • Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží.
 • Při jakékoli návštěvě servisního technika u Kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez takovéhoto protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.
 • V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena Kupujícímu převodem na bankovní účet nebo předána v hotovosti na pokladně v sídle společnosti nebo na některé z provozoven.

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. ledna 2011. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Záruka na zboží

Délka záruční doby odpovídá vždy nejméně minimální délce záruční doby dle občanského zákoníku, případně zvláštních právních předpisů, zpravidla to jsou 2 roky.

Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Má-li být dle objednávky kupujícího, příp. dle požadavku příslušných právních předpisů, provedena odborná instalace zboží osobou k tomu způsobilou a oprávněnou, začíná záruční doba běžet až ode dne provedení instalace zboží, pokud kupující objednal instalaci zboží nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k provedení instalace potřebnou součinnost. Do záruční doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinen po skončení záruční opravy zboží převzít. Kupujícímu bude vydáno potvrzení o tom, kdy zboží reklamoval, o provedení záruční opravy a o době jejího trvání.

Dojde-li k výměně zboží za nové nebo k výměně součástky, na kterou je poskytnuta záruka, začíná běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží (od převzetí zboží s novou součástkou).

Bezplatná výměna zboží ve 14ti denní lhůtě

Motopoklady.cz Vám nabízí bezplatnou výměnu zboží ve 14ti denní lhůtě. Nejedná se o proces zákonného odstoupení od kupní smlouvy ve 14ti denní lhůtě, jedná se o nadstandardní službu, která se proto se řídí jinými podmínkami.

Potřebujete jinou velikost? Objednaný díl není vhodný? Pokud Vám nesedí daná velikost, vyměníme Vám ji a nebudeme Vám již účtovat další poštovné.

Obecné podmínky

Tato služba je poskytována pro objednávky zboží a služeb uzavřených prostřednictvím zásilkové služby internetového obchodu a nevztahuje se na zboží osobně vyzvednuté ve firmě Motopoklady, Jana Nohy 2227, Benešov.
Vzhledem ke stavu skladových zásob Vám bohužel nejsme schopni zaručit, že budeme mít Vámi vybrané zboží ve větší či menší velikosti, avšak je možná výměna i za jiné zboží (nebo můžete odstoupit od kupní smlouvy).

Motopoklady.cz nabízí především používané zboží, v nálezovém stavu, poznamenané používáním.
Fotografie jsou autentické, nejsou nikterak upravované a vylepšované.

Je možná výměna za zboží jiné ceny?
Ano, je možná i výměna za zboží jiné hodnoty. Můžete si vybrat zboží vyšší hodnoty, pak uhradíte rozdíl v ceně.
Vyberete-li si zboží nižší hodnoty, můžeme Vám dle dohody  vystavit dobropis.

Postup pro výměnu zboží

Pokud zjistíte, že Vám zboží nevyhovuje, co nejdříve nás kontaktujte.

Uveďte, o jaké jiné zboží byste měl(a) zájem. Poté, co prověříme dostupnost, kontaktujeme Vás, zda je toto výměna možná, případně se pokusíme dohodnout alternativní produkt. Poté, co se dohodneme na alternativní produktu, zašlete nám neprodleně zpět zboží, spolu k němu přibalte i originál faktury a do balíku napište, za jaký jiný produkt chcete zboží vyměnit (v případě oblečení, bot a přileb nezapomeňte uvést velikost!). Zboží je třeba zaslat tak, abychom jej obdrželi do 14ti kalendářních dní od doby, kdy došlo k převzetí zboží. Do této 14ti denní lhůty se nezapočítává doba, po kterou dochází k naší komunikaci při zjišťování stavu alternativního produktu. Po obdržení zboží provedeme jeho kontrolu a bude-li vše v pořádku, zašleme Vám v dohodnutém termínu jiné zboží.

V jakém stavu musí být zboží?
Zboží musí být vráceno v originálním obalu a nesmí nést známky používání. Obal je třeba vrátit neponičený (pozor na polepy dopravních společností!)

Jak je to s náklady na poštovné?
Vy hradíte dopravu za doručení provozovateli Motopoklady.cz Náklady na zaslání prvního alternativního zboží hradí Motopoklady.cz. Pokud byste požadoval(a) výměnu zboží, které již bylo předmětem výměny, není již zboží zasíláno bezplatně, ale je účtováno poštovné. Poštovné zdarma platí pouze pro ČR.

Další podmínky akce
V případě sporu (například opotřebení zboží) je závěrečné rozhodnutí o provedení bezplatné výměny na provozovateli obchodu Motopoklady.cz. Pokud dojde ke sporu, může prodejce uplatňovat místo bezplatné výměny postup jako při odstoupení od kupní smlouvy.

Jaké zboží nelze vůbec vyměnit?

Spotřebitel nemůže vyměnit následující zboží:

 • zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 • zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 • audio a video nahrávky a počítačové programy, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
 • noviny, periodika a časopisů

Zjednodušený přehled výše uvedených pravidel

 • Bezplatná výměna je možná do 14ti kalendářních dnů.
 • Kontaktujte nás pro zjištění dostupnosti alternativního zboží
 • Zboží musí být zasláno v originálním obalu a nesmí nést známky užívání
 • Je možná výměna i za zboží jiné hodnoty
 • Bezplatné je zaslána pouze první výměna (zaslání pouze do ČR).

Postup při reklamaci

Před uplatněním reklamace nás nejlépe kontaktujte telefonicky nebo emailem (kontakty). Rovnou s Vámi probereme možnost reklamace a v některých případech můžeme např. rovnou vyřešit problém zasláním vhodného náhradního dílu, informovat Vás, jak vadu odstranit svépomocí apod. Pokud budete zasílat zboží na reklamaci, zašlete jej na adresu: Jan Říha, Jana Nohy 2227, 256 01 Benešov.
Na této adrese se taktéž nalézá výdejní místo internetového obchodu a je zde možné uplatnit reklamaci také osobně.

Pokud zasíláte zboží do servisu, nezapomeňte vždy přiložit tyto doklady:

 • kupní doklad (faktura)
 • záruční list – řádně vyplněný a potvrzený prodejcem (je-li ke zboží vydáno)
  – stačí dodat buď potvrzený záruční list nebo fakturu – je pouze třeba prokázat, že se jedná o zboží nakoupené u provozovatele obchodu
 • popis závady, kontakt na vaši osobu

Vaše reklamace musí být vyřízena v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů. Tato lhůta počíná běžet následující den po doručení zboží do servisního střediska či k prodejci a končí vyřízením reklamace v servise či u prodejce. S vyřízením oprávněné reklamace nejsou spojeny žádné poplatky. Při převzetí zboží si ho prosím pečlivě zkontrolujte, zda je bez viditelného poškození. V případě viditelného poškození zásilky je povinen s vámi dopravce sepsat reklamační protokol. Pokud po rozbalení zásilky zjistíte, že obsah byl přepravou poškozen, upozorněte nás neprodleně – do jednoho pracovního dne – písemně.

Úhrada nákladů spojených s dopravou zboží na naši adresu Vám bude uhrazena za těchto podmínek:

 • reklamace bude oprávněná (nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybnou obsluhou, mechanickým poškozením apod.)
 • podáte žádost o proplacení nezbytných nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží
 • písemně doložíte výši nákladů – doklad za uhrazení nákladů za dopravu (podací lístek nestačí, je třeba dodat doklad)

Úhrada bude provedena buď úhradou na účet, nebo Vám připíšeme kredit na Váš uživatelský účet v rámci internetového obchodu.

Upozornění: lze proplatit pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží (např. náklady za poštovné nikoliv za taxi službu).